Scarecrow’s dream

Scarecrow’s dream

Kyriaki Mitsou

 

2004 “Scarecrow’s dream”, Parrot Narator, Tertipis bird, dir. Ntinos Sioutis, Jacob Kabanellis Theatre.

Skip to toolbar